Quellen

Mastodon Icon:
https://github.com/mastodon/
Autor: Mastodon gGmbH

Twitter Icon:
https://www.flaticon.com/
Autor: Freepik


GitLab Icon:
https://about.gitlab.com/press/press-kit/
Autor: GitLab B.V.


Snapchat Icon:
https://www.flaticon.com/
Autor: Freepik


Discord Icon:
https://www.deviantart.com/
Autor: Craftplacer


Reddit Icon:
https://www.flaticon.com/
Autor: riajulislam

Zurück zur Hauptseite